PITESTI: Alimente interzise vandute in scoli

Posted on 27 Ianuarie 2012

2


Chips-urile, sucurile, sticks-urile, bomboanele şi prăjiturile, adevărate bombe calorice, sînt la discreţia elevilor, fiind vîndute în chioşcurile din curţile şcolilor sau chiar în unităţile de învăţămînt.

La Şcoala  Nr. 5 Nicolae Iorga, un stand cu tot felul de produse ambalate, sărate sau foarte dulci, şi cu diferite sucuri se află chiar la intrarea în u­nitatea de învăţămînt, în holul acesteia, astfel încît elevii să le aibă sub nas şi să-şi poată cumpăra în pauzele dintre ore. În cazul Şcolii Nr. 12 din Trivale, o baracă plină de tot felul de produse in­ter­zi­se în in­cin­ta uni­tăţilor de învăţămînt (inclu­siv în per­i­me­trul curţilor) se află în curte. Aici se vînd snacks-uri, chips-uri, nuga, su­curi, dar şi sandvi­şuri din care se vedea ma­io­neza din abundenţă, ambalate în nişte pungi de plastic ce nu păreau a fi etichetate. La  Şcoala Nr. 3 Ion Pillat, un ase­me­nea chioşc se află în spatele unităţii de învăţă­mînt. Miercuri după prînz era în­chis, însă prin geam se vedeau o mulţime de produse interzise  (cum ar fi acadelele, sticks-uri­le, prăjiturile am­ba­late etc.), expuse spre vîn­zare în vitrine, conform curier.ro.

La Şcoala Nr. 1 Nicolae Simonide există un chioşc într-o proprietate vecină, iar elevii au acces la el din curtea şcolii. Miercuri, cînd am mers la această u­nitate şcolară, chioşcul era închis, poate pentru că am nimerit în timpul orei. Cu toate acestea, am putut distinge prin geam de la chipsuri la dulciuri. Din cele precizate de renumitul profesor de matematică Ion Miu, actualul director al Şcolii Nr. 1 Nicolae Simonide, chioşcul este deschis de aproape trei ani şi, din cîte ştie el, a fost autorizat pentru funcţionare, cei de la DSP şi OPC au mers în controale şi a fost în regulă. „Să ştiţi că am primit oferte pentru a in­troduce în unităţi şcolare automate cu mîncare bună. Deocamdată, mă mai gîndesc la această posibilitate, pentru că trebuie găsită o soluţie astfel încît să fie mîncare sănătoasă, să fie controlat şi alimentat zilnic. Ne gîn­dim la această posibilitate. Noi am avut un automat cu mere, însă acesta nu a func­ţionat, pentru că elevii nu au fost interesaţi“, a declarat directorul Ion Miu.

Profesoara Adriana Lătăreţu, director la Şcoala Nr. 11 Mihai Emi­nes­cu, din Piteşti, a precizat că acolo centrul bugetar de care apar­ţi­nea a în­chiriat spaţiul pe care se află chioşcul şi mai departe este în in­teresul co­merciantului să nu vîndă produsele care nu contravin or­di­nu­lui Ministerului Sănătăţii. „Sînt verificaţi periodic de cei de la OPC şi de la DSP şi au tot in­teresul să comercializeze produse de calitate. La ni­ve­lul şcolii, noi ne implicăm în educaţia sănătoasă a elevilor. Avem diverse teme şi activităţi cu privire la un stil de viaţă şi mîncare sănătoasă. Fos­tul centru bugetar de care am a­parţinut s-a ocupat de acest con­tract de închiriere şi tot la ei intrau şi banii“, ne-a precizat direc­toa­rea. Cu toate cestea, se pare că interesul acestor chio­şcuri este să vîndă produse ce se con­su­mă. Nu de alta, dar în in­te­ri­or se gă­seau pro­duse dulci şi să­ra­te, precizeaza curier.ro.

Şcoala 17 n-are chioşc

La Şcoala Nr. 16 I.L. Caragiale, din Piteşti, la chioşcul roşu din curtea şcolii se comercializa mîncare ce contravine prevederilor legale. Din nefericire, copiii, cînd ies în pauză, indiferent de şcoa­lă, primul lucru pe care-l fac e să dea fuga la magazin. Au de un­de alege: sandvişuri, ciocolate, chipsuri, biscuiţi sau sucuri. Toa­te, nu­mai indicate pentru o alimentaţie nesănătoasă… La Şcoala Nr. 17 nu mai este de multă vreme un chioşc în curtea şcoli. E­levii care vor să-şi ia ceva de mîncare trebuie să iasă din curtea şcolii şi să meargă în staţia din apropierea unităţii de învăţămînt.

 Lista produselor interzise

Potrivit Ordinului 1.563/2008 al Ministerului Sănătăţii, ali­men­­­tele nerecomandate pre­şco­la­rilor şi şcolarilor şi care sînt in­ter­zise spre comer­cia­lizare în unităţile de învăţămînt preuni­ver­sitar sînt: cele cu con­ţinut mare de zahăr (peste 15 g/100 g produs), ca de exem­plu: pră­ji­­turi, bomboane, aca­dele şi al­te produse similare; alimente cu conţinut de grăsimi mai mare de 20 g/100 g pro­dus, ca de e­xemplu: ham­bur­geri, pizza, pro­duse tip pa­ti­se­rie,  cartofi prăjiţi, alte ali­men­te preparate prin prăjire, ma­io­ne­ze, mezeluri gra­se, etc;  ali­men­te cu conţinut ma­re de sare (peste 1,5 g/100 g pro­dus) pre­cum chipsuri, bis­­cuiţi săraţi, covrigei, sticksuri  sărate, snac­ksuri, alune să­ra­te, se­min­ţe să­rate, alte pro­du­se si­mi­lare; orice tip de bău­turi ră­co­ritoare, cu excepţia a­pei po­tabile şi a apei minerale îm­bu­te­liate; ali­mente cu conţi­nut ri­di­cat de ca­lorii pe unitatea de vînzare (peste 250 – 300 kcal pe uni­tatea de vînzare); ali­men­­­te ne­ambalate, cu excep­ţia ba­na­nelor şi citricelor; ali­men­tele ne­etichetate. Agenţii e­co­no­mici care distribuie şi/sau co­mercializează alimen­te în in­cin­ta unităţilor de învă­ţămînt trebuie să facă dovada com­po­­­ziţiei alimentelor prin e­ti­che­tă, declaraţie de confor­mi­tate de la producător sau bu­letine de analiză.

Regulile prevăzute de acest ordin cu privire la alimentaţia co­pilului şcolar sînt: meniul să aibă un conţinut scăzut de grăsimi şi  glucide; gustarea să fie formată din fructe, lapte şi produse lac­tate cu un conţinut scăzut de gră­sime, brînză slabă; să se a­sigure o hi­dra­tare cores­pun­ză­toare vîrstei. De verifica­rea respectării prevederilor a­cestui ordin al Mi­nis­terului Să­nătăţii se ocupă Ser­viciul de Con­­trol din cadrul Di­rec­ţiei de Să­nătate Publică Ar­geş. Şefa a­cestui serviciu, dr Au­ra Cop­ciag, ne-a spus că se or­ga­­ni­zează pe­riodic tematici de con­trol în uni­tăţile şcolare cu pri­vi­re la res­pec­tare acestor preve­deri le­gale. „În septembrie anul tre­cut am avut o acţiune tema­ti­că de control în şcoli referitoare la produsele alimentare a căror vîn­­zare este interzisă în incinta unităţilor de învăţămînt. Am ve­rificat 25 de chioşcuri din incinta şcolilor,  iar dintre acestea, şase nu respectau prevederile aces­tui ordin, în sensul că fie vindeau  produse la care nu era men­ţio­nată valoarea calorică, sand­vi­şuri fără buletine de analiză, fie comercializau produse interzise. Nereguli am constatat în unită­ţile din incinta următoarelor şcoli: Nr. 13 şi Nr. 18 Piteşti, Co­legiul I.C. Bră­tianu, Liceul ARO Cîm­pulung, Şcoala Generală Nr. 1 Cîmpulung şi Colegiul Ca­rol I Cîmpulung. Toate au primit a­vertismente, iar în decembrie, la recontrol, am amendat două u­nităţi comerciale, una din incin­ta Şcolii Nr. 18 Piteşti şi un distri­bu­itor din Cîmpulung care dă­dea către şcolile din acest oraş pro­duse de patiserie cu un con­ţinut caloric mai mare decît cel indicat pe etichetă. Unităţile au fost  a­mendate cu cîte 1.000 de lei. Sanc­ţiunile pentru neres­pec­ta­rea Ordinului 1.563/2008 sînt de 1.000 de lei, în cazul persoa­ne­lor fizice autorizate, şi de 3.000 lei, pentru societăţile co­mer­ciale“, a declarat Aura Cop­ciag.

Reclame
Etichetat: , ,